06 52293055 info@mfacupunctuur.nl

Algemene voorwaarden:

 
De inhoud van deze website is een algemene beschrijving ten aanzien van de activiteiten van Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen raadt u aan een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortkomend uit het gebruik van informatie op deze website.

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen zich het recht het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De nota dient meteen na de behandeling voldaan te worden. Blijft de betaling uit en wordt de nota niet binnen 14 dagen voldaan, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na notadatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro.

Vergoeding
Een behandeling bij Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. U dient uw behandeling zelf te betalen.

Klachtenregeling
Bij een klacht dient u dit te melden bij uw behandelend therapeut.
De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt getracht tot een oplossing te komen.
Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan één van de landelijk opererende klachtencommissies. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Overleg
Zo nodig zal Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen, na overleg en nadrukkelijke toestemming van u, contact onderhouden met uw huisarts of een andere verwijzer.

Behandeling
Voorafgaand aan een behandeling legt de therapeut de werkwijze en het behandelplan uit, en geeft hij aan welke handelingen verricht zullen worden. Heeft u bezwaar tegen deze handelingen, maak hier dan direct melding van.

Privacy
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen een registratie van medische en administratieve gegevens bij. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling worden geregistreerd. Acupunctuurpraktijk Marloes Fransen gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich hierbij aan de wettelijk geldende regels.
Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken. Als cliënt heeft u recht op inzage in uw dossier en kunt u een kopie hiervan opvragen.

Huisregels en bejegening
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van eigendommen in het pand of op het erf.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De therapeut dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut de behandeling beëindigd worden.